Zakres robót

Projekt i budowa drogi ekspresowej S1 (dawniej S69) Bielsko-Biała - Żywiec - Zwardoń,
odcinek Przybędza - Milówka (obejście Węgierskiej Górki) obejmuje w szczególności:

 1. Opracowanie Dokumentacji Projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych warunków, uzgodnień, opinii, pozwoleń i decyzji administracyjnych pozwalających na realizacje inwestycji
 2. Roboty przygotowawcze
 3. Roboty drogowe w zakresie:
  • budowy odcinka drogi ekspresowej nr S1 długości 8,53 km,
  • budowy węzłów drogowych (węzeł Przybędza, węzeł Milówka),
  • wzmocnienia podłoża gruntowego dla uzyskania właściwych warunków posadowienia dróg i obiektów inżynierskich oraz zapewnienie stateczności skarp,
  • przebudowy istniejącej sieci dróg publicznych i dróg wewnętrznych będących w kolizji z realizowaną drogą ekspresową,
  • budowy systemu odwodnienia drogowego,
  • budowy chodników i zatok autobusowych,
  • budowy wzdłuż drogi ekspresowej dróg dojazdowych obsługujących przyległy teren wraz ze zjazdami na przyległe działki,
  • budowy wjazdów, zjazdów i przejazdów awaryjnych,
  • wykonania organizacji ruchu i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego
 4. Budowę obiektyw inżynierskich:
  • P-1 Przejazd pod projektowaną drogą ekspresowa S1 i łącznica L1, ul. Wajdowa;
  • EST-1 Estakada w ciągu projektowanej drogi ekspresowej S1 nad ul. Zielona Górna;
  • EST-2 Estakada w ciągu projektowanej drogi ekspresowej S1 nad ul. Turystyczna;
  • EST-3 Estakada w ciągu projektowanej drogi ekspresowej S1 nad ul. Za Groniem;
  • EST-4 Estakada w ciągu projektowanej drogi ekspresowej S1 nad ul. Nad Potokiem;
  • EST-5 Estakada w ciągu projektowanej drogi ekspresowej S1 nad kotliną;
  • MD-1 Most w ciągu projektowanej drogi ekspresowej S1;
  • MD-2 Most w ciągu projektowanej drogi ekspresowej S1 nad ul. Stromą;
  • MD-3 Most w ciągu projektowanej drogi ekspresowej S1 nad kotliną;
  • TD-1 Tunel w ciągu projektowanej drogi ekspresowej S1 przez masyw Barania;
  • TD-2 Tunel w ciągu projektowanej drogi ekspresowej S1 przez masyw Białożyński Groń;
 5. Budowę przepustów drogowych o funkcji hydrologicznej, ekologicznej i mieszanej,
 6. Przebudowę cieków wodnych oraz istniejących urządzeń melioracyjnych,
 7. Wycinkę istniejącej zieleni oraz przeniesienie roślin objętych ochroną,
 8. Roboty branżowe związane z przebudowa kolidujących urządzeń i sieci istniejącej infrastruktury nad i podziemnej,
 9. Wykonanie urządzeń ochrony środowiska,
 10. Wykonanie wszelkich robot związanych z przebudową i rozbiórką elementów kolidujących z inwestycją (w tym budynków i budowli),
 11. Wykonanie pewnej rekultywacji terenów zajętych przez zaplecza techniczne i socjalne, place budowy, drogi na czas budowy i inne,
 12. Przywrócenie dróg publicznych użytkowanych przez Wykonawcę w czasie budowy do stanu nie gorszego niż przed rozpoczęciem budowy, w tym zimowe utrzymanie,
 13. Wszelkie roboty wynikające z konieczności podłączenia obwodnicy do istniejącego układu komunikacyjnego wraz z remontem nawierzchni dróg przekazywanych samorządom po oddaniu obwodnicy do użytkowania i zmian organizacji ruchu,
 14. Zapewnienie dojazdu do wszystkich działek sąsiadujących z projektowanym pasem drogowym przez czas trwania budowy,
 15. Wykonanie wszelkich innych robot i opracowania jakie okaże się niezbędne dla zoptymalizowania i zrealizowania inwestycji,
 16. Uzyskanie decyzji administracyjnych pozwalających na użytkowanie inwestycji.

Podstawowe parametry techniczne


Droga ekspresowa S1
Kategoria ruchu KR 6
Obciążenie nawierzchni 115 kN/oś
Klasa techniczna S
Prędkość projektowa Vp 80 km/h

Przekrój normalny jednojezdniowej drogi ekspresowej
od km 27+700 do km 30+120 i od km 34+937 do km 36+230
Przekrój budowany 1x2
Przekrój docelowy 2x2
Rodzaj konstrukcji nawierzchni podatna
Ilość i szerokość pasów ruchu 1 x 2 x 3,5 m
Pas awaryjny 2,0 m obustronny

Przekrój normalny drogi ekspresowej na wlotach do tuneli i miedzy tunelami
od km 30+120 do km 30+691,83 (jezdnia prawa) i od km 0+571,50
do km 1+142,29 (jezdnia lewa) i od km 31+525,83 do km 33+678,24
(jezdnia prawa) i od km 1+949,29 do km 4+106,82 (jezdnia lewa) oraz
od km 34+678,24 do km 34+937,00 (jezdnia prawa) i od km 5+097,78
do km 5+360,00 (jezdnia lewa)
Przekrój budowany 2x2
Przekrój docelowy 2x2
Ilość i szerokość pasów ruchu 2 x 2 x 3,5 m
Rodzaj konstrukcji nawierzchni podatna
Pas dzielący (szerokość zmienna) 1,0 m ÷ 30,0 m
Szerokość opaski 0,5 m
Pas awaryjny 2,5 m

Przekrój normalny drogi ekspresowej w tunelach od km 30+691,83
do km 31+525,83 (jednia prawa TD-1.1) i od km 1+142,29 do km 1+949,29
(jezdnia lewa TD-1.2.) oraz od km 33+678,24 do km 34+678,24 (jezdnia prawa TD-2.1.)
i od km 4+106,82 do km 5+097,78 (jezdnia lewa TD-2.2.)
Przekrój budowany 2x2
Przekrój docelowy 2x2
Rodzaj konstrukcji nawierzchni sztywna
Ilość i szerokość pasów ruchu 2 x 2 x 3,5 m
Szerokość opaski 2 x 0,7 m

Obiekty inżynierskie


Oznaczenie obiektu
(sposób pokonania przeszkody)
Przewidywany kilometraż Przewidywana długość
całkowita [m]
P-1, Przejazd pod projektowaną
drogą ekspresową S1 i łącznicą Ł1,
ul. Wajdowa
28+027,76 (S1) 0+514,6 (Ł1) 85,0
EST-1, Estakada w ciągu projektowanej
drogi ekspresowej S1 nad ul. Zielona Górna,
ul. Zielona, drogi dojazdowe, potoki górskie,
szlak migracji zwierząt
28+515,53 942,0
MD-1, Most w ciągu projektowanej
drogi ekspresowej S1 nad, potok górski,
droga dojazdowa
29+911,00 61,96
MD-2, Most w ciągu projektowanej
drogi ekspresowej S1 nad ul. Zielona,
potok górski, droga dojazdowa
30+558,55 (Most MD-2.1.) j. prawa
0+961,22 (Most MD-2.2.) j. lewa
91,8 (Most MD-2.1.)
136,8 (Most MD-2.2.)
TD-1, tunel w ciągu projektowanej drogi
ekspresowej S1 przez masyw Barania
30+691,83 (Tunel TD-1.1.) j. prawa
1+142,29 (Tunel TD-1.2.) j. lewa
834,0 (Tunel TD-1.1.)
807,08 (Tunel TD-1.2.)
EST-2, Estakada w ciągu projektowanej drogi
ekspresowej S1 nad ul. Turystyczna, droga
dojazdowa, potok górski, szlak migracji zwierząt
31+577,67 (Estakada EST-2.1.) j. prawa
2+021,37 (Estakada EST-2.2.) j. lewa
221,8 (Estakada EST-2.1.)
181,8 (Estakada EST-2.2.)
EST-3, Estakada w ciągu projektowanej drogi
ekspresowej S1 nad ul. Za Groniem,
potok górski, droga dojazdowa
31+923,84 (Estakada EST-3.1.)
2+332,02 (Estakada EST-3.2.)
141,80
EST-4, Estakada w ciągu projektowanej drogi
ekspresowej S1 nad ul. Nad Potokiem,
potok górski, droga dojazdowa
33+409,06 (Estakada EST-4.1.)
3+829,24 (Estakada EST-4.2.)
101,80
TD-2, Tunel w ciągu projektowanej drogi
ekspresowej S1 przez masyw Białożyński Groń,
szlak migracji zwierząt
33+678,24 (Tunel TD-2.1.)
4+106,82 (Tunel-TD-2.2.)
1000,00 (Tunel TD-2.1.)
990,96 (Tunel TD-2.2.)
MD-3, Most w ciągu projektowanej drogi
ekspresowej S1 nad kotliną, ciek wodny,
szlak migracji zwierząt, ul. Kasztanowa
34+728,23 (Most MD-3.1.)
5+154,65 (Most MD-3.2.)
38,85 (Most MD-3.1.)
38,80 (Most MD-3.2.)
EST-5, Estakada w ciągu projektowanej drogi
ekspresowej S1, kotlina, dojazdu do pól
35+041,57 221,80